گودبرداری و خاکبرداری

گودبرداری در زمین های محدود
زمین های محدود، زمین های نسبتاً کوچکی است که اطراف آنها ساختمان وجود دارد.
گودبرداری در زمین های نامحدود
گودبرداری در زمین های نامحدود یعنی زمین های نسبتاً وسیعی که اطراف آنها هیچگونه ساختمانی نباشد؛ به عنوان زمین های نامحدود شناخته و نام گذاری می شوند.