گودبرداری در زمین های نامحدود

_
 

گودبرداری در زمین های نامحدود یعنی زمین های نسبتاً وسیعی که اطراف آنها هیچگونه ساختمانی نباشد؛ به عنوان زمین های نامحدود شناخته و نام گذاری می شوند.

زمین های نسبتاً وسیعی که اطراف آنها هیچگونه ساختمانی نباشد؛ به عنوان زمین های نامحدود شناخته و نام گذاری می شوند. برای

گودبرداری این گونه زمین ها، از ماشین آلاتی همانند بیل مکانیکی،لودر و…. استفاده میشود و برداشت خاک با رعایت شیب مناسب

انجام می پذیرد و به خارج محوطه گود حمل می گردد.