گودبرداری در زمین های محدود

_
 

زمین های محدود، زمین های نسبتاً کوچکی است که اطراف آنها ساختمان وجود دارد.

زمین های محدود، زمین های نسبتاً کوچکی است که اطراف آنها ساختمان وجود دارد. نکته حائز اهمیت در اینگونه خاکبرداریها،

رعایت ایمنی ساختمان های مجاور است. برای این امر رعایت فاصله از ساختمان های مجاور و یا اجرای سازه نگهبان دارای اهمیت است.