انکراژ و استرند

روش انکراژ یا مهار در خاک یا دوخت به پشت از جمله مهمترین روش های اجرای سازه های نگهبان است.

این روش شباهت بسیار زیادی به روش نیلینگ دارد، ولی در آن به جای میلگرد(میخ) از استرندها، تاندون های پیش تنیدگی، و یا کابل های پیش تنیدگی استفاده می شود.

تفاوت سیستم انکر با نیلینگ این است که در نیلینگ نیروی پیش تنیدگی وجود ندارد ولی در انکراژ، پیش تنیدگی مهارها باعث جلوگیری از تغییر شکل خاک می گردد.

مزیت عمده این روش نسبت به روش نیلینگ این است که تغییر شکل خاک در این روش بسیار کمتر از روش نیلینگ می باشد لذا در گودهایی که در مجاورت ساختمان ها قرار دارند، استفاده از این روش بسیار مناسب می باشد.